00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@gmail.com

Strategija razvoja športa oseb z okvaro sluha DGNP MB 2020-2030

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR

Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor

STRATEGIJA RAZVOJA ŠPORTA OSEB Z OKVARO SLUHA

za obdobje 2021-2030

Vrednote

Vključenost, sodelovanje, spodbujanje, pogum,

odločnost, medgeneracijsko sodelovanje

s športom in rekreacijo soustvarjamo pogoje za zdrav življenjski slog in večjo socialno vključenost oseb z okvaro sluha

Predstavitev in poslanstvo društva

Naše vodilo je »RAZUMETI IN BITI RAZUMLJEN«

V Društvu uresničujemo potrebe svojih gluhih, naglušnih in gluhoslepih članov. Izvajamo posebne socialne programe in nudimo strokovno pomoč invalidom sluha, ki prebivajo na območju delovanja Društva in imajo posreden ali neposreden stik z gluhoto, naglušnostjo ali gluhoslepoto v vseh življenjskih situacijah ne glede na plačano članarino. Eden od ključnih posebnih socialnih programov je šport in rekreacij, ki ima med člani izjemno pomembno veljavo.

Društvo ima status invalidske organizacije, ki smo ga leta 2003 dobili s sklepom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor deluje na področju 41 občin Podravja:

Maribor, Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.

 • Olimpijski oziroma neolimpijski šport
 • Ekipni, individualni šport
 • Konkurenčnost športne panoge v svetu (razširjenost)
 • Konkurenčnost društva v Sloveniji
 • Shema organiziranosti tekmovalnega športa (OI, SP, EP, lige…)
 • 1. Analiza in ocena stanja v društvu zadnjih 20 let
 • uspešnost (medalje na največjih tekmovanjih),
 • doseženo število kategorizacij v zadnjih dvajsetih letih,
 • doseženo število kategorizacij po razredih OR, SR, MR, PR, DR, MLR v zadnjih petih letih 2015 – 2020,
 • število reprezentantov po kategorijah,
 • število aktivnih tekmovalcev v zadnjih dvajsetih letih,
 • število aktivnih tekmovalcev v zadnjih dveh letih po kategorijah,
 • število strokovnega kadra,
 • materialni pogoji za izvedbo programov,
 • 2. Trenutno število vadečih vključenih v športne programe  panoge  na področju tekmovalnega športa:
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 • Kakovostni šport
 • Vrhunski šport

In na področju športa za vse:

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
 • Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
 • Šport invalidov
 • Športna rekreacija
 • Šport starejših
 • Obštudijske športne dejavnosti

4a)  STRATEŠKI CILJI  DRUŠTVA DO 2030 – na področju tekmovalnega športa

 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 • Kakovostni šport
 • Vrhunski šport

4b) STRATEŠKI CILJI DRUŠTVA DO 2030 – na področju športa za vse

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
 • Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
 • Šport invalidov
 • Športna rekreacija
 • Šport starejših
 • Obštudijske športne dejavnosti
 • 5. Strategija društva za dosegane zastavljenih ciljev
 • način doseganja zastavljenih ciljev
 • 6. Uresničevanje zastavljene strategije v društvu
 • način uresničevanja zastavljene strategije
 • 7. Izvajalci za uresničevanje strategije
 • strokovni kader, starši, prostovoljci….  
 • 8. Nadzor nad izvajanjem strategije
 • 9. Zaključek           
 •  Rok za oddajo pisnih predlogov k osnutku Strategije športa je 14.1.2021. Pošljite po e-pošti na dgn.maribor@gmail.com.
Dostopnost